Кыргызча   Русский


ТЕСТ


Сөз айкаштарын кыргызча туура котормосун тапкыла.


1. Сельский быт


2. Пашут землю


3. Городской быт


4. Проводятся субботники


5. Спор животных


6. Говорили о надобности


7. Отпустил всех


8. Вылечит все болезни


9. Сенокос
Табышмактын жообун тапкыла


10.
Боору толо тиши бар,
Жыгач менен иши бар.


11.
Тынат, иштеп-иштеп,
Жөнөрдө жумушка,
Шап эле ийинге минет.

(Передыхает работая,
Собираясь на работу,
Вспрыгивает быстро на плечи)


12.
Бири чөптү кыят,
Экинчиси жыят,
Үчүнчүсү үйөт,
Ушу үчөөнүн атын ким табат?

(Первый косит траву,
Второй собирает,
Третий складывает,
Кто отгадает имя этих трех?)
Сүйлөмдөрдү толуктагыла


13. Чөптү ......... менен оробуз


14. Чөптү ....... менен жыйнайбыз


15. Арыкты .......... казабыз


16. Мыкты жыгачка ........ менен кагабыз
Суроолорго жооп бергиле


17. Багындырбас байламталар кайсылар?


18. “же, же болбосо” байламталары кайсы байламталарга кирет?


19. Каршылагыч байламталар кайсылар?
Көп чекиттин ордуна ылайыктуу келген байламталарды койгула.


20. “Ак, .... кар эмес, Таттуу, ... бал эмес”21


Быйыл түшүм мол жыйналды,........ күн жаанчыл болду.


22. Эртең мектепте окуучулар көп болот, ... олимпиада өткөрүлөт