Кыргызча   Русский


3. Лексика-грамматикалык материалды өздөштүрүү


Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү

   (Виды предложений по цели высказывания)
 

Айтылыш максатына карай сүйлөм жай, суроолуу,буйрук жана илептүү болуп бөлүнөт

 

а) Сүйлөмдөрдүн  айтылыш максатына карай кандай сүйлөм  экенин аныктап, тыныш белгилерин койгула     ( .  ! ? )

  1. Алар келгенче койду сойсок болбойбу
  2. Кызым камыр ачыганча сен үй жыйнагын
  3. Ах, абдан таттуу боорсок
  4. Мен олобону абдан жакшы көрөм


б) Сүйлөмдөрдү которгула


1. Каждый народ должен сохранить свою национальную кухню


2. А ты знаешь забытое мясное блюдо кыргызов?


3. Боорсок, калама, каттама являются кыргызским национальным хлебом.


4. Как прекрасна наша национальная кухня!
в) Сүйлөмдөргө коюлган тыныш белгилерин “туура” же “ката” деп белгилегиле

КатаТуураЭмне турасың, куурдак кууру?
КатаТуураЧоң энем олобону абдан сонун жасайт.
КатаТуураАпа, боорсок жасайсызбы.
КатаТуураУлуттук тамак-аштарыбыз кандай сонун!г) Макалдарды эсиңерге сактап калгыла         

Ашың калса калсын, ишиң калбасын.


Таш менен урганды аш менен ур.д) Адашкан макалдарды тапкыла.


, .

.

Колдонулуучу сөздөр: аш, Ашың, калсын, менен, урганды, ур, калбасын, Таш, калса, ишиң, менен