Кыргызча   Русский


4. Лексика-грамматикалык материалды өздөштүрүү


Жай жана суроолуу сүйлөмдөрдүн интонациясы, тыныш белгиси.

(Повествовательное и вопросительное предложения,

 их интонация и знаки препинания)

Жай сүйлөмдө кандайдыр бир окуя, факт жайынча гана баяндалат.

Мисалы: Бардык жерлерде жаштар бирдиктүү күч болушат.

Маалымат, кабар алуу максатында  айтылган сүйлөмдөр суроолуу сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдөр суроолуу жана жооп күтүү мүнөзүндө болот.

Мисалы: Жаңырган ай кандай болот?

 

 а) Сүйлөмдөрдүн ичинен жай сүйлөмдү тапкыла


1
б) Сүйлөмдөрдүн ичинен суроолуу сүйлөмдү тапкыла


2