Кыргызча   Русский

б) Көркөм фильм аркылуу сөз өстүрүү

Аталышы: Өрмөкчүлүк

Түрү: Даректүү тасма

Убактысы: 45 мүнөт

Мазмуну: Кыргыз-жасалга колдонмо боюнча таанып-билүү


 

1.Тасма көрсөткөндөн кийинки иштелүүчү тапшырмалар 

а) Суроолорго жооп бергиле

1. Чий токуу өнөрү кандай мааниге ээ жана чийди кантип токушат?

2. Кыргыз элинде кийиз, шырдактар кантип жасалат экен?

3. Өрмөкчүлүк кандай өнөр жана кандай буюмдар токулган?б) Бош жерлерге туура келген сөздөрдү койгула?

1. Чий кадимки эле таштардын тандалып алынган.

2. Чий токуу кыргыздар кастарлап келишкен.

3. Чийге ар кандай кооз жиптерден түшүрүлгөн.

4. Боз үйдүн үзүк, , , үчүн кийиздерди жасашкан.

5. Кийизди бышыруу, аны киргизүү үчүн себилет.

6. Шырдак менен кийизге койдун пайдаланылат.
пайдаланылат.

Колдонулуучу сөздөр: өнүктүрүп , оюм , шырдактар , кайнак , согууга , өнөрүн , кол шаймандар , күзгү жүнү , туурдуктары , томолоктору , суу
в) Төмөнкү сөздөрдү маанисине карата бириктиргиле.г) Төмөнкү сүйлөмдөрдү толуктагыла

Чий чыныгы өнөр

Кийиз болсо, ошонуку.

Кыргыз өрмөкчүлүк өнөр.

Шырдактарга оймо - түшүрүлгөн.

Колдонулуучу сөздөр: элинде, байыркы, билек, ар түрдүү, элдик, чырмоо , чиймелер, кимдики