Кыргызча   Русский


2. Лексика-грамматикалык материалды өздөштүрүү


  Илептүү сүйлөм жана анын интонациясы

(Восклицательное предложение и его интонация)

Илептүү сүйлөмдөр кандайдыр-бир окуялар, көрүнүштөр, түшүнүктөр жөнүндө адамдын күчтүү сезиминен, эмоциясынан чыккан кабарды билдирүү максатында айтылат.

Мисалы: Урматтуу меймандар, Кыргызстанга кош келиңиздер!а) Макалдардагы көп чекиттин ордуна мааниси жагынан туура келген сөздөрдү койгула

Ишиңер болсун!

Балдар, ак эмгек гана адамды жеткирет!

Билим алсаң алып келет,

Билим сага – кубат берет!

Билим – түбү да, чеги да жок,

Канча азайбайт, толо берет!

Колдонулуучу сөздөр: сузсаң , деңиз , урмат–сый , бакытка , акыл–ой , ийгиликтүү