Кыргызча   Русский

ЖАҢЫ СӨЗДӨРДҮ ҮЙРӨНӨЛҮ!

КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
Кызыл китеп Красная книга
жаратылыш природа
сүйгүлө любите
токой лес
тоолор горы
байыркы доордо в древние времена
турмуш жизнь
мыйзам закон
сактагыла храните
коргогула берегите
мамиле отношение
корук заповедник
жаратылыш парктары природные парки

 Өзүӊдү текшер!

Берегите животных, занесенных в Красную книгу.
…… жазылган жапайы жаратылышты сактагыла.КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
аянт площадь
козу карындар грибы
өсүмдүктөр растения
жаныбарлар животные
жөргөмүш паук
курт-кумурскалар насекомые
балыктар рыбы
жерде-сууда жашоочулар земноводные
сойлоп жүрүүчүлөр пресмыкающиеся
канаттуулар птицы
сүт эмүүчүлөр млекопитающие
көп түрдүүлүк разновидности
жандуу организм живой организм
бай

богатый

байлык богатство

 Өзүӊдү текшер!

Природа - наше главное богатство.
Жаратылыш – биздин негизги …………КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
дарылык касиети бар есть лечебные свойства
камкордук забота
жоголуп кеткен түрлөрү исчезающий вид
көлөм размер
түр вид
көпчүлүк адамдар многие люди
өкмөт тарабынан со стороны правительства
бекитилген утвержден
тизме список
коркунуч опасность
кезек очередь
бузуп жатат ломает
талаалар поля
шарт условия
керек нужно
өрөөн долина

 Өзүӊдү текшер!

Люди говорили о исчезающих видах животных.
Адамдар жаныбарлардын …….. тууралуу талкуулашты.КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
тегеригинде вокруг
миңдеген жылдар тысячилетия
дарыя реки
жыргалчылык удовльствие
саны количество
бар есть
болот будет
зарылчылык необходимость
турат стоит
акыркы жолу последний раз
жоголот исчезнет
эгер если
ыңгайлуу удобный
керектүү нужный
шайкеш сочетание
коңшулаш соседний
жапайы жаратылыш дикая природа
жээк берег
аяр мамиле бережное отношение
жай место
жайлоо пастбище
кургакчылык засуха
аракет действия
көйгөй проблема
зарыл необходимо
чечүү решить
сейрек кездешүүчү

редко встречающиеся

 Өзүӊдү текшер!

Из-за засухи погиб урожай пшеницы.
Жайлоодо ….. көп көйгөй жаратат.