Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Уӊгу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр

   Кыргыз тилиндеги жөндөмө, жак, чак таандык мүчөлөр сөз өзгөртүүчү мүчөлөр деп аталат. Алар жаӊы сөз жасашпайт. Сүйлөмдөгү сөздөрдү бири бири менен туура байланыштырганга гана жардам беришет.

 

 
Жак мүчөлөр       

-мын жеймин
-сыӊ жейсиӊ
-сыз жейсиз
-быз жейбиз
-сыӊер жейсиӊер
-сыздар жейсиздер

 

Таандык мүчөлөр

-ым тамагым
-ыӊ тамагыӊ
-ыӊыз тамагыӊыз
тамагы
-ыбыз тамагыбыз
-ыӊар тамагыӊар
-ыӊыздар тамагыӊыздар

 

Жөндөмө мүчөлөр

-нын меймандын
-га мейманга
-ны мейманды
-да мейманда
-дан меймандан

 

Өзүӊдү текшер!
1. Таблицаны тууралап толтургула.
2. Сүйлөмдөрдү түзгүлө.