Кыргызча   Русский

ЖАҢЫ СӨЗДӨРДҮ ҮЙРӨНӨЛҮ!

КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
канаттуу птица
канаттуулар пернатые
тоңкулдак дятел
ак куу лебедь
ак чардак чайка
бактек горлинка
бөдөнө перепелка
булбул соловей
бүркүт беркут
жапалак үкү сова
карлыгач, кардыгач стриж
чабалекей ласточка
кашка чымчык синица
кекилик кекилик

 Өзүӊдү текшер!

Под крышой дома ласточка свила гнездо.
Үйдүн астында …… уя жасады.КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
кендирчи коноплянка
көгүчкөн голубь
кузгун ворон
карга ворона
кумай снежный гриф

илегилек

илек-илек

аист
күкүк кукушка
кыргоол фазан
кытан цапля
өрдөк утка
сагызган сорока
таз кара черный гриф
таранчы воробей
жапайы дикие
таркылдак дрозд
торгой жаворонок
тоо казы горный гусь
турна журавль

 Өзүӊдү текшер!

Дикие птицы живут в горах и возле речек.
Тоолордун жана суулардын боюнда …………куштар жашашат.КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
үпүп удод
чил куропатка
чөкө таан галка
чулдук кулик
чыйырчык скворец
акырын медленно
короз петух
тоок курица
каз гусь
балапан птенчик
жөжө цыпленок
бийик высокий
жапыз низкий
асман небо
канат крыло
короо двор
токой лес
тоо гора
келгин куштар перелетные птицы
каякка куда
түштүк юг
куш птица
кичинекей чымчык маленькая птичка

 Өзүӊдү текшер!

Перелетные птицы прилетели с юга.
………… түштүктөн учуп келишет.КЫРГЫЗЧА ОРУСЧА АУДИО
өйдө верх
ылдый вниз
учат летят
отурат сидят
жем зерно
жешет кушают
табият природа
уя гнездо
кур строить
үлпөт дружеская компания
чаар пестрый
ак белый
кара черный
боз серый
ар түстүү разноцветный
тамчы капля
үн голос
мукам мелодичный
жагат нравится
көп түрдүү много видов
таасир впечатление
чатыр крыша
жашоо жизнь
канча сколько
канчанчы который
карма держи, лови
күн солнце
кышында зимой
жайында летом
күү мелодия
ыр песня
сайрашат поют
эрте рано
тыңша прислушайся

 Өзүӊдү текшер!

Высоко в небе пел жаворонок.
Асманда торгой бийик учуп мукам ….