Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кимден? эмнеден? суроо кайсы жөндөмөнүкү?


- дан, - ден, -дон, -дун деген кайсы жөндөмөнүн мүчөсү?


Чыгыш жөндөмөнүн мүчөсүн тапкыла.


Чыгыш жөндөмөдө турган сөздөр кайсылар?


Сүйлөмдү толуктагыла.
Манастын күмбөзү абдан байыркы ______.