Кыргызча   Русский


3. Билип алгыла.


а)  Мал соёрдогу айтымды окуп, өздөштүрүп алгыла

Жылкынын пири – Камбар ата колдосун,

Төөнүн пири – Ойсул ата жолдосун,

Койдун пири – Чолпон ата колдосун,

Кийик пири – Кайберен колдосун,

Эчкинин пири – Чычаң ата колдосун,

Пычакта не айып?

Сен болдуң ушуга ылайык,

Ишенбесең дагы карап көр;

Күтүп турат калайык,

Эч кимде күнөө жок,

Менде азык жок,

Сенде жазык жок.

Кыйылбай макул бол шар,

Жаның – пириңе,

Этиң – элиме,

Оомийин аллоу акбар!б) Пирлерди туура тапкыла в) Сөздүн котормосун эки тилде билип алгыла

заготовка  – азык даярдоо
впрок  камдап
сушенный  – кургатылган
копчёный  – ыштап сүрсүтүлгөн
вяленый  – сүрсүтүлгөн 
хранили  – сакташчу
толокно 

– талкан

 

 

г) Текстти окугула

         У кыргызов существовала практика заготовки продуктов питания впрок. Заготавливали в основном сушёные молочные продукты, масло и мясо. Мясо, предназначенное на заготовку, называли "согум" или "кышкы согум" и хранили в сушённом, копчёном или вяленом виде. Для дальней дороги или на военные походы готовили провизию - "күлазык", мелко крошённое сушёное мясо или мясо, хорошо прожаренное в жире, толокне.д) Тест аркылуу текстти кыргызчага которгула


1. У кыргызов существовала практика заготовки продуктов питания впрок.


2. Заготавливали в основном сушёные молочные продукты, масло и мясо.


3. Мясо, предназначенное на заготовку, называли "согум" или "кышкы согум" и хранили в сушёном, копчёном или вяленом виде.


4. Для дальней дороги или на военные походы готовили провизию - "күлазык", мелко крошённое сушённое мясо или мясо, хорошо прожаренное в жире, толокне.