Кыргызча   Русский


ТЕСТ


Табышмактардын жообун тапкыла


1. Жерге бекем түптөдүм,      Посадил в землю,
Кийиз менен каптадым.      Укрыл войлоком.


2. Адам кирсе ачылат,      При входе открывается,
Сыртка чыкса жабылат.      При выходите закрывается.


3. Келген да кол берет,       Кто приходит подает руку,
Кеткен да кол берет.       И тот кто уходит подает руку.


4. Атасы баласын көтөрөт,       Отец сына носит,
Баласы калпагын көтөрөт.       Сын шапку (калпак) носит.


5. Кулагы бар, башы жок,      С ушами без головы,
Курсагы бар, чачы жок.      С животом без волос.
Суроолорго жооп бергиле .


6. Кыргыздарда боз үй эмнени символу?


7. Боз үйдүн түндүгүн эмне менен көтөрөт?


8. Боз үйдүн түндүгүн ким көтөрөт?


9. Боз үйдүн оң жагын эмне дейт?


10. Туурдук эмнеден жасалат?


11. Боз үйдүн ортосу эмне деп аталат?


12. Боз үйдү тигүүдө биринчи эмне жайылат?


13. Кут деген эмне?