Кыргызча   Русский


1. Угуп түшүнүү


Менин ѳлкѳм – Кыргызстан

Кыргыз Республикасынын Гимни

           Ар бир мамлекеттин Гимни, Герби, Туусу болот. Балдар, баарыбызга белгилүү,  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Гимни – ѳлкѳбүздүн символу болгон салтанаттуу ыр.  Ал 1992-жылы 18-декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында кабыл алынган. Анын сѳзүн Кыргыз эл акыны Ж. Садыков менен Ш.Кулиев жазса, музыкасын композиторлор Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесов агайларыбыз иштеп чыккан.

        Гимнде кыргыз элинин байыртадан бери жашап, кылымдарды карытып келген тарыхый жолу жана элдин биримдиги, достугу, ынтымагы чагылдырылган. Ошону менен бирге, кыргыз элинин эркиндиги, үмүт-тилеги,  бизге жеткен ата салты мурас болуп кийинки урпактарга берилиши даңазаланган.

Өз ѳлкѳбүздүн гимнин билүү – ар бирибиздин атуулдук парзыбыз.

 

 

а) Сөздөрдүн маанисин билип алгыла

салтанаттуу  – торжественный 
кабыл алынган  – был принят 
жыйын  – собрание 
эл акыны  – народный поэт
кылым – век 
тарыхый жолу  – исторический путь
биримдик  – единство 
достук  – дружба
үмүт-тилек  – мечта 
урпак – поколение


б) «Котормочу» оюну. Ким туура которот?
в) Текстти толуктап окугула

Мугалим: Ар бир мамлекеттин Гимни, Герби, Туусу болот. Балдар, баарыбызга белгилүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Гимни – ѳлкѳбүздүн символу болгон ыр. Ал 1992-жылы 18-декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында . Анын сѳзүн кыргыз Ж. Садыков менен Ш.Кулиев жазса, музыкасын композиторлор К.Молдобасанов менен Н. Давлесовдор иштеп чыккан.
Гимнде кыргыз элинин байыртадан бери жашап, карытып келген жана элдин , , ынтымагы чагылдырылган.
Ошону менен бирге кыргыз элинин эркиндиги, , бизге жеткен ата салты мурас болуп кийинки берилиши даңазаланган.

Өз ѳлкѳбүздүн гимнин билүү – ар бирибиздин атуулдук парзыбыз.

Колдонулуучу сөздөр: урпактарга , достугу, салтанаттуу , кабыл алынган, үмүт-тилеги, эл акыны, тарыхый жолу, биримдиги, кылымдарды
г) Сөз топтомдору менен жай, суроолуу, илептүү сүйлөм түзгүлө
1.

, , .

Колдонулуучу сөздөр: ынтымагы , Гимнинде , чагылдырылган, элдин, достугу, биримдиги, КРдин
2.

?

Колдонулуучу сөздөр: КРдин , кабыл алынган, Гимни , качан
3.

!

Колдонулуучу сөздөр: Кыргыз , эркиндиктин , берсин, желеги желбирей, жергесинде
д) Берилген сөз айкашынын маанисин туура тапкыла


был принят


народный поэт


исторический путь