Кыргызча   Русский


7. Окуп түшүнүү


а) Табышмакты окугула


Бардык балдар ойногон,

Оюнуна тойбогон.

Урган сайын секирет,

Жообун табат ойлогон

 

б) Жаттап алгыла

Бардык балдар ойногон,

Оюнуна тойбогон.

Урган сайын секирет,

Жообун табат ойлогонв)Табышмактын жандырмагын тапкыла


Бардык балдар ойногон,
Оюнуна тойбогон.
Урган сайын секирет,
Жообун табат ойлогон
г) Адашкан сөздөрдү ордуна койгула

,
.
,
.

Колдонулуучу сөздөр: Жообун табат ойлогон, Оюнуна тойбогон, Бардык балдар ойногон, Урган сайын секирет