Кыргызча   Русский


3. Лексика–грамматикалык материалды өздөштүрүү


Бышыктооч (Обстоятельство)

Бышыктооч сүйлөмдүн баяндоочу менен байланышып, кыймыл- аракеттин түрдүү белгисин билдирет.             

Бышыктооч качан?          кайда? кандай? кантип? эмне үчүн? деген сыяктуу суроолорго жооп берет.  

Мисалы: Сүйлөй-сүйлөй чечен болот, көрө-көрө көсөм болот.

         

Мезгил бышыктооч (Обстоятельство времени)

Мезгил бышыктооч кыймыл-аракеттин мезгилин көрсөтүп качан? качанга чейин? кайсы убакта?        деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: Эгемендүүлүк күнү жыл сайын белгиленет.

 

 

 

А) Сүйлөмдөрдөн мезгил бышыктоочтордун эквивалентин туура аныктагыла

1.Аюулар (до весны) бооруна кысып, эмизип жата берет.

2.Иттин күчүктөрү сыяктуу эле (до двух недель) көзү ачылбайт, кулактары укпайт.

3.Балдарын (ближе к весне) ийининде тууп, күн жылыганда сыртка ээрчитип чыгат.

4.Аюу, суур (зимой) чээнге кирүүчү жаныбарлар болуп эсептелет.

 

Керектүү сөздөр: кышында, эки жумага чейин, жазга жакын, жазга чейин.

 Оюн
а) Кыргызстандагы жаныбарларды тапкыла

1
2
3
4
5
6
7


Туура жооп саны: =
0
Ката саны: =
0

а
р
к
а
б
м
м
а
к
л
у
с
ю
р
ы
а
а
ч
а
у
а
и
р
л
ж
р
и
к
а
л
у
й
а
к
ч

1) аркар
2) кулжа
3) уй
4) мамалак
5) аюу
6) чаарчык
7) илбирс