Кыргызча   Русский


2. Көркөм тасма боюнча иштөө


Аталышы: Боз үй

Түрү: Даректүү тасма

Убактысы: 45 мүнөт

Мазмуну: Кыргыз жасалга колдонмо өнөрү боюнча таанытма сабак.


 

I. Тасма көрсөткөндөн мурун  иштелүүчү тапшырмалар

 

а) Жаңы сөз жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула.

түзүлүш бөлүктөрү – составные части 
шар формасы  – форма шара
кийиз  – войлок 
керосин лампасы – керосиновая лампа 
бат куралат  – быстро составляется 
тукаба килем  – ковер  
боо-чуулар  – веревки 
чий жабуу  – покрывание чием 
мору  – труба  
май шамы  – маслянные свечи 


 Берилген сөздөрдүн синоним жана антонимдерин тапкыла.

Синонимдер:
калк //
өмүр бою //
түзүлүш бөлүктөрү //
ташуу //
түспөл //
оокаттуу //

Колдонулуучу сөздөр: алып жүрүү , бай , окшош , эл, журт , түбөлүк
Антонимдер

кура х
тик х
капта х
орнот х
иретүү х
төр х
көчмөн х
бат х

Колдонулуучу сөздөр: чачкын, буз, кеч, чеч, босого, түздө, сыйры, отурукташканб) Тасманын I бөлүгүн көрсөтүү

 

 


II. Тасманы көрсөткөндөн кийинки иштелүүчү тапшырмалар.

а) Суроолорго жооп бергиле.

1. Боз үйдүн көчмөн турмуштагы кызматы кандай?

2. Ал кандай бөлүктөрдөн турат?

3. Боз үй кандай тигилет жана чечилет экен?
 б) Бош жерлерге туура келген сөздөрдү жазгыла.

1. Боз үй бир дагы мыксыз .
2. боз үй төрт канаттан, орточосу , чоңдору турат.
3. Ууктардын бир учу керегеге , ал эми учтуу учу түндүккө .
4. Боз үйдүн 3-6 метрге чейин, 3,5 метрге чейин.

Колдонулуучу сөздөр: 10 канаттан , бийиктиги, курулат, кичине, бекитилет, байланат, туурасы, 6 канаттан
в) Туура жоопторду белгилегиле.


1. Боз үйдө илгертеден ...................... жашап келишкен.


2. Ал .................. түзүлүш бөлүктөрдөн ........... куралат жана бат .........


3. Каршы-терши ашталган ....... бир нече бөлүктөрдөн - ........... турат.


4. .............. уук жыгачтар ........... жана ..........


5. Боз үйдүн керегесине ....... сокмо чий каланып, анын тышынан кийиз жабуу менен .............г) Төмөнкү сөздөрдү мааниси боюнча бириктиргиле

Боз үй тез жана .
Туурдук жана кийизден .
Босогонун төр .

Колдонулуучу сөздөр: чечилет, жасалат, деп аталат, каршысы, тигилет, үзүк
д) Туура, катасын тапкыла

КатаТуура1. Түндүктөн жарык түшкөн жана ал аркылуу түтүн чыккан
КатаТуура2. Боз үйдү жылытуу үчүн очоктун ордуна коломтодогу тулганы пайдаланышкан
КатаТуура3. Отуруш үчүн туш кийиз тагышкан
КатаТуура4. Кедей же байдын боз үйү экендиги ички жана тышкы көрүнүшүнөн байкалат.