Кыргызча   Русский


Тест


Сөздөрдү которгула


1. Говядина


2. Баранина


3. Вяленое мясо


4. Мясо без костей


5. Жиликтелген эт


6 Сан жиликтер


7. Кар жилик


8. Карчыга


9. Сүбөө
Суроолорго жооп бергиле


10. Жылкынын пири эмне?


11. Төөнүн пири эмне?


12. Чолпон ата эмненин пири?


13. Ойсул ата эмненин пири?


14. Бышкан ашты эмне кылбаш керек?


15. Караңгыда эмне сурабайт?


16. Аккан сууга эмне кылбайт?


17. Очокту эмне кылбайт?


18. Дасторконду эмне кылбайт?
Сүйлөмдү толуктагыла


19. Бербестин ашы …


20. Бышылуу тамактын … жаман