Салам, Майрам! Иштериң кандай?

Привет, Майрам! Как дела?
Салам, Азамат! Баары жакшы!

Привет, Азамат! Всё хорошо!
Бүгүн менин туулган күнүм, саат 3кө сени конокко күтөм.

Сегодня у меня день рожденье, к 3 часам жду тебя в гости.


Макул. Куттуктайм, сөзсүз келем. Дагы кимдер келишет?

Хорошо. Поздравляю, обязательно приду. Кто еще придёт?


Дагы классташ балдар жана кыздар келишет. Менин туугандарым да болушат.

Еще придут девочки и мальчики с класса. Мои родственники тоже будут.
Түшүнүктүү. Анда абдан көӊүлдүү болот турбайбы!

Понятно. Наверное будет очень весело!
Көрүшкөнчө, Майрам!

До встречи, Майрам!
Көрүшкөнчө, Азамат! Белегимди алып, саат 3кө барып калам.

До встречи, Азамат! К 3 часам приду с подаркой.