Адатта сабактан кийин мен атама жардам берем.

Обычно, после уроков, я помогаю папе.


Жакшысызбы, ата! Мен мектептен келдим.

Здравствуйте, папа! Я пришел
Жакшы, балам. Сабактарыӊ кандай?

Хорошо, сынок. Как учёба?
Ата, бүгүн мен математикадан, сүрөттөн «4» алдым.

Папа, сегодня по математике, по рисованию получил «4».
Азаматсыӊ, балам! Эми, колуӊду жууп, тамак ичип ал.

Молодец, сынок! Иди помой руки и садись кушать.
Бүгүн эмне кылабыз?

Что сегодня будем делать?
Бүгүн короодогу отундарды мен жарам, Айбек, сен болсо жыйнайсын. Макулдаштыкпы?

Я буду колоть дрова, а ты Айбек, будешь их убирать. Договорились?
Макул, ата. Мен тез эле келип калам.

Ладно, отец. Я приду быстро.