Биз силер менен Кызыл китеп тууралуу сүйлөшөбүз.

Мы сегодня с вами будем говорить о Красной книге.
Эже, Кызыл китепте эмне жөнүндө жазылуу?

Учительница, о чем написано в Красной книге?
Кызыл китепте табиятта сейрек кездешүүчү түрдүү жаныбарлар, канаттуулар, курт-кумурскалар баяндалат.

В красной книге описывается редко встречающие животные, насекомые и птицы.
Ал китепти ким ойлоп тапкан?

А кто придумал эту книгу?
1985-жылы биринчи Кызыл китеп басылып чыгарылган. Ал Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген. Бүгүн биз 2007-жылы басылып чыккан Кыргызстандын Кызыл китеби менен таанышабыз.

В 1985 году издали первую Красную книгу. Её утвердила правительство Кыргызской Республики. Но, мы сегодня будем знакомиться с Красной книгой, которая вышла в 2007 году.
Кызыл китепке кирген жаныбарларды биз кайдан кездештирсек болот?

А где, мы можем встретить животных, которые занесены в Красную книгу?
Алар көп учурда коруктарда, зоопарктарда жана парктарда жашашат.

Они в основном живут в заповедниках, зоопарках и парках.
Жаныбарларды, канаттууларды жана курт-кумурскаларды эмнеге сакташыбыз керек?

Для чего нам оберегать и хранить животных, птиц, насекомых?
Анткени адам баласы жаратылыштын табигый жашоосун бузбашы керек. Жаратылыш мыйзамдары бузулса, климат да өзгөрүп кетет.

Потому что, если нарушится естественный процесс природы, то будет нарушение экосистемы и климата планеты.
Биз билбеген көп нерсе бар экен, эже!

Учитель, мы оказывается, много чего не знаем!
Ооба, ошондуктан силер мени кунт коюп уккула, макулбу. Мен дагы көп кызыктуу маалыматтарды айтып берем.

Да, поэтому слушайте меня внимательно, и я вам расскажу много интересной информации.
Биз макулбуз.

Мы согласны.