Биздин мектепте манасчылардын жана комузчулардын ийримдери бар.

В нашей школе есть кружки манасчы и комузистов.


Балдар бүгүн бизге белгилүү манасчы келет. Силер ага кызыккан суроолоруӊарды берсеӊер болот.

Дети, к нам сегодня в гости придет известный манасчы. Вы можете задать ему интересующие вас вопросы.
Эже, ал бизге Манастан үзүндү айтып береби?

Учитель, он нам расскажет отрывок из великого эпоса Манас.
Албетте, анан силер да айтып бересиӊер. Макулбу?

Конечно, затем вы ему раскажете, хорошо?
Ооба, биздин шыгыбызды да текшерип көрөбү?

Хорошо, он хочет посмотреть на наши таланты?
Ооба. Кана эмесе, балдар, өзүӊөр кызыккан суроолорду бергиле.

Да. А теперь, давайте зададим интересные вопросы.
Сиз Манасты биринчи жолу качан айта баштадыӊыз?

Когда, вы первый раз начали рассказывать Манас.
2-класста “Манас” айтып бир сынакка катышкам.

Во 2 классе я рассказал Манас на одном конкурсе.
Сиздин балдарыӊыз барбы? Алар “Манас” айтышабы?

У вас есть дети? Они рассказывают “Манас”?
Кыздарым бар, бирок алар “Манас” айтышпайт.

У меня есть дочери, но они не рассказывают “Манас”.
Биздин Кыргызстанда манасчылар көппү?

А в нашем Кыргызстане много манасчы?
Кыргызстанда отузга жакын манасчылар бар.

В Кыргызстане около 30 манасчы есть.
Манасчылардын мектеби барбы?

А есть школа манасчы?
Ооба, бар. Силердин араӊарда каалоочулар бар болсо, анда жазылсаӊар болот!

Да, есть. Если среди вас есть желающие, то они могут записаться!
Маегиӊизге чоӊ ырахмат! Жакшы барыӊыз!

Спасибо, вам за общение! До свидания!
Силерге да ырахмат! Жакшы калгыла, балдар!

Вам тоже, спасибо! До свидания, дети!