Чоӊ эне, бул эмне болгон буюм?

Бабушка, это что за вещь?
Аа, балам, бул буюмдун атын аяк кап деп коет.

А, сынок, эту вещь называют аяк кап (сумкой для перевозки посуды)
Аяк кап деген эмнеси?

А что это означает?
Илгери биздин ата-бабабыз көчмөн калк болгондуктан, ушундай буюмдарды колдонушкан.

Давным-давно, когда наши предки были кочевниками, они использовали такие вещи.
Муну менен эмне кылат?

А что с этим делают?
Бул атайын кап болгон, аны ичине идиш-аяктарды салышкан.

Эта была специальная сумка, в неё клали посуду.
Эмнеден жасалган, бул кездеме эмес го?

С чего сделана, это же не ткань?
Туура айтасыӊ, акылдуум менин. Муну жүндөн жасашкан.

Правильно говоришь, умница ты моя. Это делают из шерсти.
Кантип, мага айтып бериӊизчи?

Как это, расскажите мне?
Жакшылап угуп тур, азыр баарын айтып берем. Биринчи койду кыркат. Анан жүнүн тазалап, тытып, чийдин бетине салып, ысык суу куюп уютушат. Ушинтип керектүү калып пайда болот.

Теперь внимательно меня послушай, я тебе все расскажу. Сначала состригают шерсть с овец. Затем его чистят, моют, раскладывают на чий заливают горячей водой. Вот так и образуется нужная форма.
Аябай көп жумуш талап кылынат турбайбы.

Оказывается очень трудоемкая работа.
Ооба, оӊой жумуш болбойт да.

Конечно, ведь нету легкой работы.